הנחיות התאגיד לקבלת אישור לטופס 4 והתקנת מדי מים דירתיים

(בניה חדשה, תמ"א 38 בלבד)

טופס 4

מגיש הבקשה אשר מעוניין באישור התאגיד לקבלת טופס 4 יפעל ע"פ ההנחיות שלהלן:

 1. פניה בדואר אלקטרוני לכתובתraviv@mei-givatayim.co.il  לשם קביעת מועד לביקורת שטח מטעם התאגיד.
 2. לפני ביקורת השטח יש לוודא סימון נכון של מספרי הדירות בארונות מוני המים הקומתיים ולנקות את מערכת הביוב הפרטית.
 3. במהלך ביקורת השטח יש לאפשר גישה לכל הדירות בבניין לטובת בדיקה למניעת הצלבות. כמו כן יש לאפשר גישה למאגר המים.
 4. המצאת המסמכים הבאים:
  • היתר בנייה חתום
  • אישור שירותי הכבאות לטופס 4
  • חיטוי מערכת מי השתייה ואישור משרד הבריאות
  • ריכוז בדיקות התאמה לתקן 1205
  • אישור תקינות מז"חים
  • הצהרת מהנדס אינסטלציה מטעם המבקש שכל מערכות האינסטלציה הסניטרית בוצעו בהתאם לתכנית הבקשה להיתר ובהתאם לדרישות התקנים

התקנת מדי מים דירתיים

לאחר קבלת טופס 4 מעיריית גבעתיים, על מגיש הבקשה לפעול ע"פ ההנחיות שלהלן:

 1. פניה בדואר אלקטרוני info@mei-givatayim.co.il  בבקשה להתקנת מדים דירתיים.
 2. המצאת העתק טופס 4 .
 3. תשלום עבור המדים בהתאם לדרישת תשלום שתונפק לו ע"י התאגיד
 4. העברת מסמך כקובץ אקסל המפרט את שם הרוכש, מספר זהות, מספר הדירה, טלפון נייד וכתובת דוא"ל (במידה ויש).
 5. לאחר ביצוע כל האמור לעיל, יתקין התאגיד את מדי המים ויקים את הבניין במערכת החיוב של התאגיד