חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

בירור חשבון מים

בהתאם לתקנות המים, צרכן רשאי לבקש מהתאגיד לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

'מי גבעתיים' מחויבת לבדוק את בקשת הצרכן לברור בתוך 14 ימי עסקים. במידה והצרכן אינו שבע רצון מתוצאות הברור, הוא זכאי בתוך 21 ימים ממועד קבלתן, לפנות לשרות הלקוחות ולבקש לבצע "בדיקות נוספות"  או לשלוח את מד המים לבדיקת תקינות במבדקה. 

 

להלן פירוט הבדיקות הנוספות שיבוצעו בכפוף להגשת הבקשה ולתנאי הסף המפורטים בה ובכפוף לתשלום התעריף הקבוע בעבורן ע"פ דין:

 

1.  האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס ומהנדס החברה קבע, כי יש יסוד סביר להניח  שהעבודות השפיעו על המדידה.

2.  האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.

3.  האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת המים.

4.  כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

 

עלות בדיקת בוררות מד מים במבדקה:

מד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:  121.77 ש"ח.

מד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:       163.68 ש"ח.

 

עלות בדיקות נוספות:

במד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:   163.68 ש"ח.

במד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:        443.69 ש"ח.

 

 

בקשה לביצוע בדיקות נוספות יש להגיש באמצעות הטופס הבא:


 

עבור לתוכן העמוד