חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

חוק מוסר התשלומים

חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017, אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת ופורסם ברשומות ביום 30.3.17 (מצ"ב נוסחו).
 
החוק מסדיר את חובת התשלום של הרשויות השלטוניות בישראל, ובכללן הרשויות המקומיות, כלפי נותני השירותים מהסקטור הפרטי בפרקי זמן קצובים, תוך שהוא מאזן בין הצורך לקיים בקרה מספקת על החשבונות המוגשים לגופים השלטוניים לתשלום, לבין הרצון והיכולת להקדים את מועדי התשלום לספקים ככל שניתן.

להלן בתמצית עיקרי הוראות החוק:
א. תשלומים לספקים מתקציב שוטף ישולמו בתנאי שוטף פלוס 45 יום.
ב. תשלומים לקבלנים בגין עבודות הנדסה בנאיות, ישולמו בתנאי שוטף פלוס 80 יום.
ג. הרשויות המקומיות תוכלנה בעת התקשרות עם ספק לקבוע כי במקרה שבו מעורב מקור מימון חיצוני (כגון תקציב ממשרדי ממשלה או גוף מתוקצב אחר) במימון ההתקשרות, ישולם החלק שמקורו במימון חיצוני, במועדים מאוחרים יותר, והכל ע"פ הוראות החוק.


בהתאם ללשון החוק, תחילת תוקפו ביחס לרשויות המקומיות, בתוך 4 חודשים מיום פרסומו. החוק חל על כל חוזה שייכרת למן יום התחילה ואילך – אלא אם כן מדובר בחוזה שהינו חלק מהליך מכרזי שהחל לפני מועד כניסת החוק לתוקף.

עבור לתוכן העמוד