חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
3814*  /  1800-800-814
עבור לתוכן העמודדלג על עבור לתוכן העמוד

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה או מטעם אחר המפורט בחוק חופש המידע ותקנותיו.
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום בקשר להחלטה אם להעמיד את המידע בכפוף להוראות חוק חופש המידע, אולם, במקרה הצורך, רשאי ראש הרשות הציבורית או מי שהסמיך לעניין, להאריך את משך המענה לטיפול עד ל – 90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי ואשר מסירתו עלול לפגוע בצד השלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולהודיעו על דבר הגשת הבקשה ולאפשר לו להביע עמדתו ובכלל זה להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 ימים נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו (חלוף התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה, לפי העניין).
מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

הגשת בקשות
בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי. תנאי להתחלת הטיפול בבקשה הוא תשלום האגרה הקבועה בתקנות והשלמת הפרטים בטופס הייעודי..
לאחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה בדואר אל הממונה על חוק חופש המידע ב'מי גבעתיים' – גב' רונית לסטר. ניתן לפנות לממונה באחת הדרכים כדלקמן:

דואר אלקטרוני: ronit@mei-givatayim.co.il
פקס: 03-5714008
דואר: רח' כורזין 1 גבעתיים 5858301

טופס בקשה לקבלת מידע לפי חופש המידע
מדריך להגשת בקשה לפי חופש המידע
חוק חופש המידע

אגרות
סכומי האגרות המעודכנים קבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 ונכון למועד עדכון זה תקציר סכומי האגרות כמפורט כדלקמן (לסכומי האגרות המלאים יש לעיין בתקנות):
(1) אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ₪
(2) אגרת טיפול (תקנה 2) - 30 ₪
(3) אגרת הפקה (תקנה 3(א)) -
      א. לכל עמוד צילום 0.20 ₪
      ב. לתקליטור מחשב 2.47 ₪
(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 148 ₪
 ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק לפקודת התאגיד שיימסר יחד עם הבקשה.

 

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019
מי גבעתיים בע"מ
בשנת 2019 נתקבלו 4 בקשות בשם חופש המידע
אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 4
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים 0
סה"כ 4
זמן טיפול
מספר בקשות שטופלו
במסגרת זו
אחוז מכלל המענה
לא עלה על 15 יום  1 25%
בין 16-30 יום  1 25%
בין 31-60 יום 1 25%
בין 61-120 יום  1 25%
מעל 120 יום   0%
סה"כ 4 100%
אגרות
סך אגרות שנגבו 20 ₪
לצפייה בדו"ח תקנות חופש המידע לשנת 2019

 

עבור לתוכן העמוד