אם קיים חשש, שמד המים אינו תקין, ניתן לפנות לשירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים, שתבוצע באמצעות מכון חיצוני, המוסמך לכך.

לידיעתכם, הבדיקה כרוכה בתשלום ותעריפה נקבע ע"י רשות המים:

עלות בדיקת בוררות מד מים במבדקה:

מד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:   124.02 ש"ח.

מד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:        166.70 ש"ח.

עלות בדיקות נוספות:

במד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:   166.70 ש"ח.

במד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:        451.90 ש"ח.

במקרה ויתברר מתוצאות הבדיקה, כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.

אוקטב מאוגן
מדי מים מתקדמים

טופס דיגיטלי לבקשת בדיקת תקינות מד מים:

 

1
פרטי מגיש הבקשה
2
פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה
3
פרטי עסקה ימולא ע''י צוות טכני

 

 

 

 

 

 

צרכן יקר:

• בהתאם לכללי המים, אם תוצאות הבדיקה יעידו כי מד המים אינו תקין, תוחזר עלות הבדיקה וכן יבוצע תיקון לחשבון.

• כאשר לא ניתן לבצע את החלפת המד מסיבות טכניות, כגון מד הקבור בבטון, צנרת רקובה וכד'.

באחריות הצרכן לדאוג לתקינות התשתית.