כל מה שחשוב שתדעו על חשבון המים שלכם.ן

מדי חודשיים מגיעה אליכם.ן הביתה חשבונית עסקה ממי גבעתיים הכוללת תשלום בגין כמות המים שנצרכו בתקופה הזו. צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים המתבצעת אחת לחודשיים. כמות הצריכה מצוינת על גבי החשבונית ביחידות מטר מעוקב (מ”ק) ונקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאת מד המים האחרונה שנרשמה.

התעריפים בגין שירותי המים והביוב המסופקים על ידי מי גבעתיים נקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית, והינם אחידים בכל הארץ.

תעריף המים מתחלק לתעריף מוזל וגבוה. החל מה-1/07/21 התעריף המוזל מתייחס לכמות של 3.5 קוב ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. תעריף גבוה מתייחס ליתרת כמות המים הנצרכת ביחידת דיור בתקופת החשבון.

עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף אחיד לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

התשלום עבור חשבון המים הדו חודשי מורכב משלושה מרכיבים:

צריכה פרטית – חישוב המים שצרכתם.ן בתקופת החשבון. הצריכה נקבעת לפי ההפרש שבין קריאת מד המים הנוכחית לקריאת מד המים הקודמת.

צריכה משותפת - מחושבת על פי ההפרש שבין צריכת המים הנמדדת במד המים הראשי של בניין המגורים לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. הצריכה המשותפת משמשת לניקיון הבניין, השקיית גינות משותפות, וכל צריכה המבוצעת ישירות ממד המים הראשי של הבניין. הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין (אלא אם כן סוכם אחרת בין דיירי הבניין).

אגרת ביוב - אגרת הביוב נגבית מכל מי שמחובר לרשת הביוב העירונית, ומחושבת לפי כמות המים המסופקים לנכס, למעט מים המוקצבים לגינון אשר פטורים מאגרת ביוב. אגרה זו מממנת בין היתר את העברתם של מי השופכין למכוני הטיהור.

הסבר על הסעיפים בשובר חשבון המים

שובר חשבון המים שנשלח אליכם.ן הביתה (בדואר או במייל) מורכב משני חלקים. החלק העליון מכיל את פירוט החיוב ומשמש גם כחשבונית מס/ קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת אלינו לאחר התשלום במידה ובוצע בבנק או בדואר.

הסבר מושגים בשובר חשבון המים

 1. מספר משלם - מספר ת.ז של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.
 2. סוג שימוש - מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים - מגורים, בניה, מסחר, מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.
 3. מספר זיהוי מים - מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.
 4. מספר נפשות מוכר - מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, עפ”י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. במידה ולא יעודכן מספר הנפשות, מספר הנפשות  יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.  עפ”י הנחיות רשות המים, עדכון מספר הנפשות יבוצע באופן שוטף ובממשק ישיר לנתוני מרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
 5. סוג מד המים - מד ראשי או מד פרטי במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור: רץ פרטי 1 ,פרטי 2 וכו’.
 6. מספר מד המים - מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.
 7. תאריך הקריאה - התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת בקובים).
 8. קריאה קודמת - נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.
 9. קריאה נוכחית - נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.
 10. סוג קריאה - מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מה המים בפועל או עפ”י הערכה. הערכה נעשית במקרים בהם אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו’. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע הערכה.
 11. צריכה פרטית - הצריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לבין הקריאה הקודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת).
 12. הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת) - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בנכס. הפרשי מדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר.
  הפרשי מדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה וכו’.
 13. תעריפי המים - תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים עפי כללי תעריפי המים והביוב התש"ע 2009. תעריף המים מתחלק לתעריף מוזל וגבוה. החל מה-1/07/21 התעריף המוזל מתייחס לכמות של 3.5 קוב ראשונים לחודש כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. תעריף גבוה מתייחס ליתרת כמות המים הנצרכת ביחידת דיור בתקופת החשבון.  עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף אחיד לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

חשבון מים מי גבעתיים ניגודי_נגיש.pdf