בהתאם לתקנות המים, צרכן רשאי לבקש מהתאגיד לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי בגין אותה תקופת חיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור).

'מי גבעתיים' מחויבת לבדוק את בקשת הצרכן לבירור בתוך 14 ימי עסקים. במידה והצרכן אינו שבע רצון מתוצאות הבירור, הוא זכאי בתוך 21 ימים ממועד קבלתן, לפנות לשירות הלקוחות ולבקש לבצע בדיקות נוספות או לשלוח את מד המים לבדיקת תקינות במבדקה. 

 

להלן פירוט הבדיקות הנוספות שיבוצעו בכפוף להגשת הבקשה ולתנאי הסף המפורטים בה ובכפוף לתשלום התעריף הקבוע בעבורן:

1.  האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס ומהנדס התאגיד קבע, כי יש יסוד סביר להניח  שהעבודות השפיעו על המדידה.

2.  האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.

3.  האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת המים.

4.  כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

 

עלות בדיקת בוררות מד מים במבדקה:

מד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:  124.02 ש"ח.

מד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:       166.70 ש"ח.

 

עלות בדיקות נוספות:

במד מים שקוטרו עד 3/4 צול כולל:   166.7 ש"ח.

במד מים שקוטרו מעל 3/4 צול:        451.9 ש"ח.

בקשה לביצוע בדיקות נוספות יש להגיש באמצעות הטופס הבא:
להורדת טופס בירור חיוב מים חריג