חוק חופש המידע: כל מה שחשוב לדעת

חוק חופש המידע מעגן את זכותו של כל אזרח.ית ותושב.ת ישראלי.ת לפנות לכל רשות ציבורית (משרד ממשלתי, רשות מקומית וכו') עליה חל החוק ולדרוש קבלת מידע מבלי לנמק את טעם הפנייה, ובתנאי שחשיפת המידע איננה פוגעת באופן ישיר או עקיף באינטרס אחר, כמו ביטחון המדינה, פרטיות של אדם אחר, סודות מסחריים וכו' – במקרה כזה על הרשות לסרב למסור את המידע ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

תהליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקבלת מידע מתאגיד "מי גבעתיים" תיעשה על גבי טופס ייעודי של התאגיד – טופס בקשה לקבלת מידע

לאחר תשלום האגרה ומילוי הטופס הייעודי – יש להעביר את הבקשה  אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד עו"ד אמיר רווה. ניתן לפנות אליו באחת הדרכים הבאות:                      

דואר אלקטרוני: amir@mei-givatayim.co.il

פקס: 03-5714008

דואר: רח' כורזין 1 גבעתיים 5858301

מי גבעתיים מובילה מדיניות של שקיפות וידיעת הציבור ופועלת ליישומו של חוק חופש המידע. בכלל זאת, מי גבעתיים מעמידה לכלל הציבור אתר אינטרנט מעודכן ונגיש הכולל פרסום כל המידע והשירותים הנוגעים לתחומי העיסוק של התאגיד.

טופס בקשה לקבלת מידע לפי חופש המידע
מדריך להגשת בקשה לפי חופש המידע
חוק חופש המידע

זמנים וטיפול בבקשה

בחינת הבקשה לקבלת מידע נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק – תוך 30 יום. אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה על חוק חופש המידע להאריך את זמן הטיפול עד ל-90 יום נוספים.

כאשר המידע המבוקש נוגע לצד שלישי – על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה זו מאריכה את זמן הטיפול בבקשה בכ-21 ימים ואף יותר בהתאם לעמדת הצד השלישי.

תשלום אגרות ופטור

לפי חוק חופש המידע, תנאי לתחילת הטיפול בבקשה לקבלת מידע הוא תשלום אגרת בקשה בסכום של 20 ₪ והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום אגרת טיפול בבקשה בסכום של 31 ₪, החל בשעה הרביעית לטיפול בבקשה, עד לסכום של 153 ₪. ככל והיקף הטיפול יעלה על סכום זה, יקבל המבקש הודעה על הסכום המשוער של הטיפול בבקשתו.

על פי הוראות תקנות חופש מידע (אגרות), ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

  1. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
  2. מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.
  3. המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.
  4. מבקש המידע הוא אדם המקבל/ת קצבה מהמדינה.
  5. המידע היה צריך להתפרסם ברבים.

הפטור הוא מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה בנוסף ל-3 שעות טיפול ראשונות שמקבל כל פונה (כלומר, לכל מבקש אגרת טיפול תגבה מהמבקש החל מהשעה הרביעית לטיפול. ככל שקיים פטור, אגרת טיפול תגבה מהמבקש רק החל מהשעה השמינית לטיפול).

ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק לפקודת התאגיד שיימסר יחד עם הבקשה.

לפרטים המלאים על תשלום אגרות וקבלת פטור מתשלום לחצו כאן

דוחות תקנות חופש המידע >